Gemeenschappelijke investeringsprogramma wijkcentra

Wat

Een investeringsprogramma voor ruimtelijke versterking van een aantal wijkwinkelcentra.

 

Waarom

De binnenstad is weliswaar de huiskamer van de stad, maar daar staat tegenover dat wijkwinkelcentra een cruciale rol hebben in de leefbaarheid en samenhang in de wijken.

Wijkwinkelcentra zorgen voor samenkomst en zijn belangrijk in het tegengaan van eenzaamheid. Naast een winkelfunctie hebben ze in de toekomst meer en meer potentieel als wijkcentrum waar ruimte is voor allerhande activiteiten, zoals zorg en advies. Wij constateren op diverse locaties door de stad dat er fysieke knelpunten bestaan in de wijkcentra. Ook raken voorzieningen bij een aantal wijkcentra ‘sleets’: er is de afgelopen jaren slechts zeer beperkt geïnvesteerd in de wijkwinkelcentra. In de binnenstad wordt de komende jaren ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd om de binnenstad toekomstbestendig te maken. Wij pleiten ervoor ook een investeringsprogramma te ontwikkelen voor de wijkwinkelcentra. Hiermee worden zij weer aantrekkelijk, functioneel en modern en kunnen als krachtige centra voor de wijken functioneren. Afhankelijk van het functioneren en potentieel van het betreffende wijkwinkelcentrum kan deze investering gepaard gaan met uitbreiding dan wel sanering.

 

Hoe

Vanuit de Groninger Retail Agenda zien wij met name een rol voor een gemeentelijk investeringsprogramma weggelegd. Maar daarbij kijken wij naar co-creatie: wij willen samen met de gemeente bekijken in hoeverre lokale vastgoedeigenaren en ondernemers (via Het Fonds) een bijdrage kunnen leveren in het versterken van hun eigen gebied. Het in te richten Groninger Retail Overleg dient daarin een centrale rol te spelen.

Wat betreft de gebieden waar een investering het hardst nodig is denken wij met name aan het Overwinningsplein, Hoogkerk en Beijum. Uiteraard dient de planontwikkeling in Paddepoel eveneens verder gefaciliteerd te worden.

Belangrijk in de aanpak en versterking van programma’s is een integrale benadering: commerciële activiteit, openbare ruimte, verkeer, voetganger, indeling, aankleding. De afgelopen jaren is er teveel vanuit een ad-hoc benadering ingegrepen.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 1   |   Start begin 2018

Met het oog op de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018, verwachten wij niet dat huidig college en raad nog ruimte hebben om een dergelijke belangrijke koers in te zetten. Wij willen in de aanloop naar de verkiezingen bij de diverse partijen het belang van investeren in een moderne, krachtige wijkwinkelstructuur onder de aandacht brengen.

 

Wie

Wij stellen voor om samen met gemeente, verenigingen en vastgoedpartijen te komen tot een totaalprogramma. Qua financiering zien wij met name een rol voor gemeente, ondersteund door lokale vastgoedpartijen en ondernemers via Het Fonds.