Planning

Jaarlijk wordt er een uitvoeringsprogramma vastgesteld aan de hand van de onderwerpen die relevant zijn of urgent voor het betreffende jaar. Voor 2019 heeft dat geleid tot meer dan 50 projecten vanuit de (inmiddels) 18 thema’s van de Groninger Ondernemers Agenda.

Uitvoeringsprogramma 2019

1. Verrassend kleinschalig aanbod
Kleinschalige podia – City Stage Organiseren van een event gericht op inzet amateur kunst- en cultuur. Samenwerking met de organisaties Bij Vrijdag, Baila en Rumbling Earth.
2. Professioneel, gastvrij en bijzonder (allen kosteloos bij te wonen)
Cursus Duits Een cursus Duits op de werkvloer voor ondernemers en medewerkers actief in de detailhandel, horeca en vrijetijdsector.
Veiligheidstraining “Winkeldiefstalpreventie’ Een training tijdens de Week van de Veiligheid.
Masterclass Bedrijfsopvolging Een informatie sessie over de mogelijkheden rondom bedrijfsopvolging of beëindiging.
Training Social Media op de werkvloer. Een praktische training over het gebruik van social media binnen de organisatie.
Bijeenkomst Online en Fysieke zichtbaarheid. Een inspirerende bijeenkomst over de toekomst van de retail en in het bijzonder de online en fysieke zichtbaarheid van ondernemingen.
Bijeenkomst: thema nog nader te bepalen
Masterclass onderscheiden vermogen. Een tweetal masterclasses waarbij wordt stil gestaan bij het onderscheidend vermogen in relatie tot marketing.
Inspiratiereis Eindhoven. Een studiereis naar Eindhoven, waarbij inspiratie en kennisoverdracht centraal staan. Relaties, ondernemers, gemeente en onderwijs sluiten hierbij aan.
Inspiratiereis Breda. Een studiereis naar Breda, waarbij inspiratie en kennisoverdracht centraal staan. Relaties, ondernemers, gemeente en onderwijs sluiten hierbij aan.
Bijeenkomst(en) Let’s Gro. Tijdens het festival Let’s Gro zal er een bijeenkomst plaatsvinden met een nog nader te bepalen thema, maar waarschijnlijk gekoppeld aan innovatie, bestemming 2030 en ondernemerschap.
Stadstour College. Een stadswandeling met het nieuwe college, als afstemmingsmoment op het lopende uitvoeringsprogramma 2019.
4. De Kindvriendelijke binnenstad
Kindlocaties (3x) Het in samenspraak met de gemeente Groningen realiseren van een 3-tal kindspeelplekken in de binnenstad van Groningen.
Kindspeelvoorzieningen Zwanestraat / Carolieweg. Het creëren van laagdrempelige en eenvoudig te realiseren kindvriendelijke speelvoorzieningen in de openbare ruimte in een twee-tal straten.
Kindvriendelijke winkelroute. Het opleveren van een kinderroute langs enkele kinderwinkels in de binnenstad van Groningen.
Educatieve kinderopvang – SKSG Het creëren van een educatieve kinderopvang op zaterdag in de periode oktober t/m december 2019 om jonge gezinnen met kinderen optimaal te kunnen faciliteren tijdens hun verblijf aan de binnenstad.
Inspiratiegids voor ondernemers – de kindvriendelijke onderneming. Het realiseren van een inspiratiegids voor ondernemers, waarin praktische tips en andere relevante informatie wordt aangeboden om de onderneming kindvriendelijker te maken.
Masterclass: de kindvriendelijke onderneming Een masterclass, waarbij aanwezigen informatie en tips krijgen over hoe de winkel of horecagelegenheid kindvriendelijker te maken.
Bedrijfsscan: de kindvriendelijke onderneming. Een scan van de onderneming, waarbij een rapportage wordt opgeleverd welke de ondernemer kan gebruiken in zijn/haar streven nog kindvriendelijker te worden. De mogelijkheid van een koppeling met een kinderkeurmerk en bijbehorende app is aanwezig.
5. Omarm de Toerist (kosteloze bijeenkomsten)
Leisure bijeenkomst: Bestemming 2030. Een bijeenkomst voor ondernemers actief in de vrijetijdsector, waarbij onderlinge kennismaking, uitwisseling van kennis en samenwerking centraal staan. Bestemming 2030 schetst een toekomstperspectief.
Leisure Bijeenkomst: Durf te doen! Idem
Leisure bijeenkomst: thema nog nader te bepalen Idem
Leisure bijeenkomst: thema nog nader te bepalen Idem
6. Faciliteer de nieuwe winkel
Organiseren vastgoedoverleg. Om de aansluiting met vastgoed te optimaliseren vindt er regelmatig overleg plaats met grotere vastgoed partijen in de stad Groningen. Denk hierbij aan vastgoed eigenaren maar ook bedrijfsmakelaars.
Aansluiting vastgoedprojecten. Om de aansluiting met vastgoed te optimaliseren vindt er regelmatig overleg plaats met grotere vastgoed partijen in de stad Groningen. Denk hierbij aan vastgoed eigenaren maar ook bedrijfsmakelaars.
7. Laat zien en vertel wie je bent
DNA van de stad. Vanuit het streven de stad in te delen naar specifieke gebieden wordt gewerkt aan het DNA van straten en
collectieven. Naast onderwijs (onderzoek) is ook marketing Groningen aangesloten t.b.v. de toekomstige marketing van dergelijke gebieden.
8. Bereikbaarheid en parkeervriendelijke binnenstad
Gastvrijheidsprogramma. Naar aanleiding van de te verwachten overlast a.g.v. de werkzaamheden is er een gastvrijheidsprogramma opgezet. Hieruit volgen charme acties naar bezoekers, worden ondernemers gemobiliseerd en staat het streven naar gastvrijheid 2.0 centraal. Een stadsbreed gedragen programma Fietsparkeerproblematiek Onderzoek naar de herkomst van fietsen, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden de overlast van oa. zwerffietsen te voorkomen. Ook wordt er gekeken naar verschillende alternatieven voor de fietsparkeerders en worden pilots opgestart die de parkeerdruk van fietsen moet verlagen.
9. Voorop in digitale innovatie
Winkelstraat van de toekomst. Een project om te komen tot de meest innovatieve winkelstraat van het land.
Retailcongres. Een congres gekoppeld aan de wens om tot de meest innovatieve winkelstraat te komen. Moet vooral inspireren en informeren en een grote noordelijke aantrekkingskracht hebben.
Project Trots op je werk (i.s.m. de Unie). Een project gericht op de ontwikkeling van medewerkers en het behoud van kwaliteit voor de branche. In samenwerking met oa. ook Inretail.
Project Zupr. Een pilot om online te verbinden met de fysieke winkel, zodanig dat dit een meerwaarde is voor de fysieke winkels.
10. Samenwerken: betrokken en verantwoordelijk
Ondersteuning straatcollectieven Algemene ondersteuning aan collectieven in de binnenstad.
Gesprekspartner, aanjager en uitvoerder van vraag gerichte acties.
Gebiedsbijeenkomsten straatvertegenwoordigers Een tweetal bijeenkomsten waarbij waardering voor de straatvertegenwoordigers centraal staat en waarbij vooruit gekeken wordt naar de toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad.
Uitstallingen / Reclame nota Een pilot in een zes-tal gebieden, waarbij in overleg met de gemeente Groningen meer ruimte is gegeven aan ondernemers en in positieve zin afgeweken mag worden van de basis regels.
Gele stenen. De vervanging van de bestrating in het centrum levert de nodige uitdagingen op. In overleg met gemeente wordt ingezet op goede communicatie en informatievoorziening, kleinschalige publieksvriendelijke acties en kleine aanpassingen in de openbare ruimte.
12. Logistiek
Hub / Binnenstadsdistributie. De wijze waarop we het autoverkeer kunnen terugbrengen en andere vormen van logistiek kunnen verwelkomen.
15. Duurzaamheid
Afval. Het terugbrengen van de afvalproductie door samen te werken en nieuwe alternatieven te ontplooien.
Open Deuren beleid. Een actie gericht op het terugbrengen van de uitstoot van energie, door deuren te sluiten. Daaraan gekoppeld een publieksvriendelijke campagne om het gevoel van welkom te waarborgen.
Energietransitie. De wijze waarop we ondernemers kunnen meenemen in de verschillende mogelijkheden die er zijn om energie op een andere wijze te gebruiken, verspilling tegen te gaan en voordelen te behalen door collectieve projecten op te starten (inkoop energie).
16. Onderwijs
Onderwijscommissie. GCC heeft een onderwijscommissie opgezet waarbij de samenwerking tussen alle ROC’s, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit structurele capaciteit moet opleveren voor één of meerdere van de projecten die GCC ieder jaar formuleert.
Bijeenkomsten docenten. Om de kennis en ervaring uit te wisselen tussen en met het onderwijs worden bijeenkomsten georganiseerd met docenten. Op deze wijze is verdere integratie en betrokkenheid in de diverse dossiers haalbaar.
Project MBO – activiteitenprogrammering. Projecten uitgevoerd door studenten van ROC instellingen, met als doel ondernemers in de binnenstad te faciliteren. Veelal ingestoken op de collectieve ondersteuning en gericht op het creëren van reuring in een winkelgebied.
Bedrijfsbezoeken docenten / ondernemers. Om optimale afstemming te realiseren tussen ondernemers en docenten en daarmee het curriculum vinden uitwisselingen plaats.
17. Ondernemerschap met impact
Masterclass: sociaal ondernemerschap. Een masterclass gericht op het informeren en inspireren van ondernemers om actief bezig te gaan met sociaal ondernemerschap.
Event Sociaal Ondernemerschap: nog nader te bepalen.
18. Circulaire Economie Bijeenkomst
Tweedehandswinkels. Een bijeenkomst gericht op het samenbrengen van vergelijkbare formules en het samen creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden. Project: hergebruik materialen Zwanestraat eo. Het hergebruiken van bijvoorbeeld plastic bekers om vervolgens kunstzinnige uitingen te realiseren danwel het e.e.a. te integreren in fashion events. Overig: nog nader te bepalen Nog nader te bepalen.