Aanpak parkeer- en verkeersproblematiek

Wat

Een meer coherente en oplossingsgerichte aanpak van de parkeerproblematiek rond de wijkwinkelcentra van de stad

 

Waarom

Ieder wijkwinkelcentrum kent zijn eigen dynamiek. Sommige problemen komen op meerdere plekken terug, maar er is één aspect dat vrijwel rond elk wijkwinkelcentrum terugkeert en dat is de parkeer- en verkeersproblematiek: vrijwel in elk gebied speelt een tekort aan parkeerplaatsen en/of het probleem van onveilige of onlogische verkeerssituaties.

Daarin constateren we dat er vanuit de gemeente Groningen in sommige situaties geen prioriteit lijkt te worden gegeven aan deze problematiek. Knelpunten worden niet aangepakt; wellicht uit kostenoverwegingen of anderszins. Ook parkeerinstrumenten die in een aantal gevallen een oplossing zouden kunnen vormen, zoals het instellen van blauwe parkeerzones, worden niet doorgezet vanuit een kostenargument.

 

Hoe

Vanuit de Groninger Retail Agenda pleiten wij, in lijn met thema 1 van de wijkwinkelstructuur, voor een grotere gemeentelijke prioriteit voor de verkeers- en parkeersituatie rond de wijkwinkelcentra en bijbehorende inzet van middelen en capaciteit. Een coherente benadering van de verkeers- en parkeersituatie, in samenhang met de andere aspecten van het cluster, zijn daarbij van wezenlijk belang.

Daarnaast pleiten wij voor het alsnog benutten van het instrument van blauwe zones. Het argument dat handhaving van een blauwe zone kostbaar is en er geen opbrengsten tegenover staan is begrijpelijk. Wij zijn echter van mening dat een instrument geld mag kosten, als het een maatschappelijk belang heeft.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 1   |   Start begin 2018

In lijn met thema 1 menen wij dat deze integrale aanpak met name vanaf de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen (voorjaar 2018) plaats dient te vinden.

 

Wie

Gemeente, in dialoog met de betreffende wijkwinkelverenigingen en bedrijfsverenigingen.